Reglement Tennislessen

Lesvoorwaarden

Onderstaand vindt u het algemeen lesreglement van Tennis.wb (voorheen Tennisopleiding TopShot). In verband met de specifieke afspraken die Tennis.wb heeft gemaakt met de afzonderlijke verenigingen kan het lesreglement per vereniging afwijken. Dit algemeen reglement is van toepassing indien en voor zover het reglement van de vereniging niet nadrukkelijk afwijkt.

LESVOORWAARDEN

1.Lestijden:

1.1. Lesduur van 60 minuten inclusief 10 minuten pauze voor de trainer. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.

1.2. Lesduur van 45 en 30 minuten inclusief 5 minuten pauze voor de trainer. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.

2. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Als Tennis.wb dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.

3. De lessen gaan door mits er voldoende belangstelling is. Als er voor een bepaalde lesgroep niet voldoende deelnemers zijn behoudt Tennis.wb zich het recht voor om in overleg de lessen te verkorten of de lesprijs aan te passen (zie verder punt 7).

4. De lestijden zijn (mede)afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid van de trainer.

5. In principe wordt er geen les gegeven op officiële feestdagen (Koninginnedag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, Nieuwjaarsdag) en in de zomer-, kerst-, voorjaars- en één week van de meivakantie. In de meeste gevallen gaan lessen in de herfstvakantie wel door tenzij in overleg met de trainer van Tennis.wb anders is overeengekomen.

6. De trainingsdata worden aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld en gepubliceerd op de website van de tennisvereniging en/of Tennis.wb.

7. De lestijd en groepsindeling zal minimaal één week voor aanvang van de lessen telefonisch, via website van de vereniging of per email worden medegedeeld. Indien is afgeweken van uw wensen voor wat betreft dagen, tijden of groepsgrootte waardoor u niet wenst deel te nemen aan de lessen dan dient u dit voor aanvang van de lessen kenbaar te maken. U kunt in dit geval zonder verdere verplichtingen van deelname afzien. Bent u eenmaal met de les begonnen dan vervalt dit recht.

VERHINDERING / UITVAL VAN LESSEN

8. De trainer beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer de les afmeldt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer, Tennis.wb of het clubhuis van de tennisvereniging.

9. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een trainer worden altijd ingehaald. In dit geval bestaat de mogelijkheid dat hij vervangen wordt door een andere gekwalificeerde trainer.

10. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.

11. Bij verhindering van de deelnemer dient hij/zij dit zo vroeg mogelijk te melden bij de trainer.

12. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. bestaat geen recht op inhalen van de lessen en/of restitutie van lesgeld.

13. Gemiste groepslessen kunnen niet worden ingehaald tenzij de trainer in zijn programma en groepen daartoe mogelijkheden ziet. Dit blijft echter ter beoordeling aan de trainer. Gemiste privélessen worden, mits minimaal één dag van tevoren afgemeld, indien mogelijk ingehaald.

14. Bij langdurige afwezigheid is het - na overleg met de trainer - mogelijk een vervanger te sturen van gelijke leeftijd/sterkte. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende deelnemer wordt in onderling overleg tussen de deelnemers vastgesteld zonder tussenkomst van Tennis.wb.

15. Bij uitval van lessen door weersomstandigheden worden de lessen ingehaald volgens de richtlijnen van de VNT (Vereniging van Nederlandse Tennisleraren). Dit houdt in dat de eerste les komt te vervallen, de tweede les wordt ingehaald etc tot een maximum van 2 ingehaalde lessen. De trainer kan hierin een eigen coulancebeleid voeren. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les.

ALGEMENE BEPALINGEN

16. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat u een betalingsverplichting aan en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van Tennis.wb. ongeacht of u gebruik maakt van het recht op deelname aan de lessen.

17. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de deelnemer. Inschrijving voor lessen geeft echter geen garantie op plaatsing.

18. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de lessen kosteloos terugtrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren, met opgaaf van reden.

19. In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen tennislessen op een eerder ingedeeld en/of beschikbaar tijdstip georganiseerd kunnen worden zal restitutie van het (resterende) lesgeld plaats vinden.

20. Bij tussentijdse beëindiging door deelnemer c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd. Ook indien sprake is van een blessure blijft u in beginsel het lesgeld verschuldigd.

21. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling kan Tennis.wb de deelnemer per direct de toegang tot de lessen ontzeggen zonder dat daarmee de verplichting tot betaling van het volledige lesgeld komt te vervallen.

22. Bij het sturen van een 1e herinnering wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 7,50. Bij een 2e herinnering komt hier nogmaals € 7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.

23. De directie en medewerkers van Tennis.wb zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers, evenals blessures.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 165 512 970

Tennispark Stampersgat

Mallandstraat 63B
4754 AM Stampersgat

KVK-nummer

40280323